भक्क्नो - SEARCH DARJEELING , INFORMATION ABOUT DARJEELING AND ITS SURROUNDING AREAS

Post Top Ad

भक्क्नो

Share This

मैले भन्न खोजेक कुराहरु । । ।
यी शब्दहरुमै हरायो । । ।
मनको भक्कानो  छात्ती चिरेर निस्कन खोज्दा  । । ।
मेरो रोधन मै भिलयो । । ।
परिवर्तनको आश्मा पैल बाराउद । । ।
सपना सबै ध्वन्श भयो । । ।
चिन्हारीको भेग म छ सबै । । ।
दोबाटोमा   आईपुगे  चोर्चन तुरा झै । । ।


 पेरिसथिती र उत्पिरन्ले भद्न खोज्द । । ।
 मधुर मुस्कन्को तेज म भिचलित भयो । । ।                              मन र मस्तिक को धोधरी म । । ।
                              जिवन को चक्रपाथ चली रायो । । ।


                              अन्नता कालको यत्र म । । ।
                              मनौव मन डरयो । । ।
Poem submitted by Abinash Dewan
Takdah Cantt, Darjeeling
Click here to share your Articles
Darjeeling

Post Bottom Ad

Pages