ए साईला !!

ए साईला !! ए साईला तिम्रो चर्चा ग़ाऊँ घरमा हिजआज धेरै छ रे ? तिमी हिजआज धेरै रक्सी खान्छौ रे तिम्रो बाबू आमाले कमाएको इज़्ज़त रक्सी सँग साटदैछौ रे माथि लिम्बुनीको भट्टीमा गोएर तमसा देखऊछौ रे !! ए साईला तिम्रो अनुहार दिनहो तोषरोटी फुलेको झै फुललिन्दै छ रे !! र खाना पीना पनि खानदैनाउ रे ए साईला तिमीलाई के भएको छ मलाई पनि भनी देवन तिम्रो दुःख पीड़ा । ए साईला कहिले लिम्बुनी र उसको मित्रहरु तिमीलाई मुर्दा जस्तै तनक तनक तानदै लिएर घरको मंचन सम्म सुतौछ रे !! र रक्सीको नशामा अनुहार र गाला चोटै चोट पारछौ रे ए साईला ??

BY : Yogesh Gyabak Tamang

0 Comments:

Featured images

Don't miss new updates

Subscribe here to get our newsletter in your inbox, it is safe and EASY!

Disclaimer The information contained in blog is for general information purposes only. while I endeavor to keep the information up to date and correct, Imake no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

SEARCH DARJEELING ©2010-2018 - Templates by and ,Content managed by www.darjinfo.in